You are here
Home >

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นางสาวชญานิษฐ์ ทบวัน
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางภัทรกร บุลาลม
ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

นางกฤตยา เรืองรัมย์
ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

นางสระจิต ผ่องพันเลิศ
ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญพิเศษ

นายสมพงษ์ สระบัว
ครู

วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ

Top