You are here
Home >

กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

นายปฐมพงษ์ โพธิษา
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอนุสรณ์ ศิลาเเก้ว
ครู
นางพิลาศลักษณ์ อาคมศิลป์
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสิริชาติ ชราศรี
ครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวอรพิน สิริปิ
ครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

Top