You are here
Home >

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2561 -ปีปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559 – 2561

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2556

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2550-2554

ผู้อำนวยการ พ.ศ.2546-2549

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2541-2546

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2539-2541

ครูใหญ่ พ.ศ. 2531

อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2535

ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2535-2539

ประธานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม รักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสาขา พ.ศ. 2531 นายธงชัย  นิยโมสถ  ช่วยงานบริหารโรงเรียน

ประธานสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ทำหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสาขา พ.ศ. 2530   นายสมบูรณ์ ธงสันเทียะ   ช่วยงานบริหารโรงเรียน

Top