You are here
Home >

ประวัติโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

              ในปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการสามัญศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับนายทองบา โพธิ์เงิน  ประธานสภาตำบลบ้านด่าน นายสนอง  ไพรสินธุ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ได้ดำเนินการประสานงานกับราชพัสดุจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยศิลปากรที่ 6 สาขาอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาขุดค้น เพื่อทำการสำรวจโบราณวัตถุ เสร็จสิ้นแล้วจึงอนุญาตให้ใช้โคกเมืองก่อสร้างอาคารเรียนได้ และโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่  21 มกราคม พ.ศ. 2531

              ในปีการศึกษา 2530 รับสมัครนักเรียน ม.1 ได้ จำนวน 72 คน ต้องใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีชั่วคราว โดยกรมสามัญศึกษาได้มีหนังสือถึงส่วนราชการ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ต่อมาทางราชการได้มีคำสั่งให้ นายสมบูรณ์ 

ธงสันเที๊ยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ร่วมกับครู อาจารย์ อีก 5 ท่าน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง

              ในปีการศึกษา 2531 ทางสภาตำบลเห็นว่าไม่มีอาคารเรียน เพราะการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวไม่ทันการเรียนการสอน จึงร่วมกับชาวบ้านจัดผ้าป่าสามัคคี หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบ้านด่านเพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงหญ้าคา ขนาด 4 ห้องเรียน จึงได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี มาทำการเรียนการสอนในสถานที่ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเมืองเก่า มีนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน  53 คน ม. 2 จำนวน 72 คน รวมเป็นนักเรียน 125 คน ทางราชการจึงมีคำสั่งให้

นายธงชัย  นิยโมสถ มาปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารแทนนายสมบูรณ์  ธงสันเที๊ยะ ซึ่งได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่โรงเรียนเทบมีย์มิตรประชา อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในเวลาต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2531 กรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งให้ นายฉัตรชัย ทีรฆวณิช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม  

เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นในปีที่มีราชพิธีรัชมังคลาภิเษก กรมสามัญศึกษาจึงมีคำสั่งให้ตั้งชื่อโรงเรียน ว่า โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2531

Top