You are here
Home >

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางโสมนัส พรมพิลา
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิทยา พันธะไชย
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนิธินาถ เเช่มรัมย์
ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสมสุดา ลักษณะเพชร
ครู
Mr.Filix Dompreh
ครู

ครูต่างชาติ

นางสาวรมิดา พรมน้ำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นางสาวรุ่งฤดี ปะทะโก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

Top