You are here
Home >

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์สี ตราพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. สีทอง ขอบสีแดงสด ปิดขอบด้วยสีทองอีกชั้น โบว์สีน้ำเงิน อยู่เบื้องใต้ตราพระปรมาภิไธย ย่อ ภปร. อักษร โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เป็นสีทอง

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ปญญา โลกสมิ ปชโชโต “ปัญญา คือ แสงสว่างแห่งโลก”

สีน้ำเงิน-สีเหลือง

สีน้ำเงิน หมายถึง สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์

สีเหลือง หมายถึง สีประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุยเดชฯ

ซึ่งทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “รัชมังคลาภิเษก”

รมย์บุรีรื่นรมย์
กิริยามารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรม
Top